اعضا هیئت مدیره

مهندس پورپزشک

عضو هیئت مدیره

مهندس طریقت

عضو هیئت مدیره

ولی الله مهابادی

رئیس هیئت مدیره

مهندس خنیفر

عضو هیئت مدیره

مهندس توتونچی

عضو هیئت مدیره

مهندس ملول

عضو هیئت مدیره