اعضا هیئت مدیره

مهندس ولی الله مهابادی 

رئیس هیئت مدیره 

 

مهندس حمیدرضا طریقت

عضو هیئت مدیره 

مهندس علی پاشا پورپزشک

عضو هیئت مدیره 

مهندس کامبیز توتونچی 

عضو هیئت مدیره 

   

مهندس بیژن ملول

عضو هیئت مدیره 

 

مهندس هادی ترشیزی 

عضو هیئت مدیره 

 

دکتر علی خنیفر

عضو هیئت مدیره