شرکت لوله سازی اهواز

  (021) 88732586 –  (021) – 88736959  :تلفن 

 (021) – 88733564 :فاکس 

 www.apm-ir.com  : سایت 

sales@apr-ir.com  : ایمیل