مصاحبه رئیس هیئت مدیره انجمن با شبکه اصفهان

جلسه  با اقای دکتر اسماعیلی معاون معدنی وزیر صمت

    جلسه  با اقای دکتر اسماعیلی معاون معدنی وزیر صمت پیرامون ،نحوه تامین مواد اولیه از…