جلسه  با اقای دکتر اسماعیلی معاون معدنی وزیر صمت

    جلسه  با اقای دکتر اسماعیلی معاون معدنی وزیر صمت پیرامون ،نحوه تامین مواد اولیه از…