عطش چینی ها برای بیلت وارداتی ادامه خواهد داشت

عرضه کننده های بیلت سی آی اس قادر نیستند به افزایش قیمت های قراضه، بیلت و مقاطع در ترکیه واکنش نشان دهند چرا که هر روز صعوی بوده است. از این رو پیشنهاد قیمت رسمی ارائه نمی دهند چون ممکن است چند روز بعد اعتبار ی نداشته باشد. خریداران در ترکیه و بازارهای آسیا فعالند  و در سایر بازارها اغلب خریداران انتظار را ترجیح می دهند.


به گزارش فولاد ایران،  قیمت اسمی بیلت سی آی اس 540 تا 550 دلار هر تن فوب است و قیمت رسمی در بازار نیست. هفته قبل قیمت پیشنهادی 500 تا 510 دلار بود. احتمالا دوشنبه جاری نیز قیمت های جدیدتری در بازار شنیده خواهند شد.


پیشنهادهایی در ترکیه 545 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده و اوکراینی ها در 550 تا 555 دلار هر تن سی اف آر معاملاتی داشته اند. در ترکیه بیلت در بازار داخلی از 560 دلار گذشته در معاملاتی تا 575 دلار هر تن درب کارخانه نیز بوده است از این رو روزهای آینده روند صعودی ادامه دارد.

منبع : http://www.ifnaa.ir/fa/news/56482/بازار-بیلت-سی-آی-اس-به-سرعت-در-حال-تغییر