بر اساس نامه معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، فرم های انتخاب واحد های نمونه صنعتی و معدنی سال 99 را به پیوست برای فعالان این حوزه منتشر شده است

http://www.tccim.ir/Images/Docs/form.rar