جلسه  با اقای دکتر اسماعیلی معاون معدنی وزیر صمت پیرامون ،نحوه تامین مواد اولیه از مبارکه بصورت گشایش اعتبار ،تغییر روش تامین ورق وکلاف به روش ۶۰ در صد مچینگ وپیشنهاد روش مستقیم عرضه ورق وکلاف به خود لوله سازها ، بر اساس میزان تولید ومصرف لوله ساز ها در سال ۹۸ ،بر اورد نیاز سال ۹۹ با اعلام به انجمن وجمع بندی نظرات اعضا ونحوه توزیع ورق وکلاف ،بحث حل مشکلات واحد ها در امر صادرات ،،،ودیگر مطالب که طی نامه ای اعلام وجمع بندی در هیات مدیره بررسی وبنا به اعلام اقای دکتر اسماعیلی نظرات انجمن مبنا قرار گیرد